+972-3-5467246 info@raz-ram.org

פרויקטים קרן רז-רם

גרעיני יצירה

במקביל לחונכויות האישיות באמנויות במסגרת ‘פרויקט יצירה’ ולעיתים כמהלך הנובע מחונכויות אלו, מעמידה הקרן פורמט פעילות שני בצורת ‘גרעין יצירה’. 

כחלק ממערך ‘גרעיני היצירה’, מגבשת הקרן קבוצות יצירה ברחבי הארץ, לעשייה אמנותית וקהילתית. קבוצות היצירה פועלות על פי מערך עבודה שנתי, בתחומי האמנויות השונים. בפעילות זו, מבקשת הקרן ליצור, באמצעות העבודה עם הילדים ובני הנוער היתומים, מארג קהילתי יוצר, אשר יפרה, יעשיר ויעמיק את חיי התרבות והאמנות ביישוב.

פרויקט יצירה

‘פרויקט יצירה’ הינו פרויקט החונכות באמנויות שמפתחת קרן רז-רם בשנים האחרונות. זהו מודל ייחודי אשר מתבסס על רעיון החונכות הקלאסי, אולם מרחיבו באספקטים טכניים ותוכניים שונים. בבסיס הפרוייקט עומד הרעיון להעניק ליתום חניכה אמנותית במסגרת אישית, לצד קשר אישי בתמיכה עם חונך, בתחום אמנות המשותף לשניים. במסגרת ‘פרויקט יצירה’, מפעילה הקרן מערך ארצי של חונכויות אישיות, במגוון רחב של תחומי אמנות. בחלק גדול מהחונכויות ב’פרויקט יצירה’, מגיע האמן הבוגר מרקע אישי דומה הקשור בשכול ואובדן, עובדה אשר מקנה לקשר המתהווה איכויות של קרבה והזדהות ראשונית. הקרן מלווה את צמדי היצירה ומעניקה להם ‘מלגת יצירה’ לפעילות שנתית משותפת.

פורומים

הקרן יוזמת ומנהלת מגוון פורומים וקבוצות עבודה של אנשי מקצוע ומשתתפים מתחומי עניין שונים, הקשורים בנושאים מוגדרים בהם הקרן מבקשת להתמקד. הפורומים משלבים מתודות מחקר ופרקטיקות שונות ומשמשים כקבוצות מחקר לבחינה של מקום השכול ושל הפרט השכול במרקם החיים. וזאת בתחומי החינוך הפסיכולוגיה, אמנות ומורשת, למען קידום הרווחה והטוב בחיי הקהילות והחברה בכללה.

תוכניות מיוחדות

קרן רז-רם יוזמת ומפתחת תוכניות מיוחדות הקשורות לרעיונות הליבה שעל סדר יומה. התוכניות פותחו במהלך השנים במקביל לסדנאות ופרויקטים מגוונים שהובלו על ידי מומחים מתחומי הפסיכולוגיה ומדעי החברה ביחד עם אמנים ומטפלים באמנויות. 
תוכניות אלו מציעות תמיכה, חיזוק והזדמנות טובה יותר לתרומה משמעותית לחיי פרטים וקהילות בחברה של ימינו.

מעוניינים לקחת חלק? לשתף פעולה או לתרום?