+972-3-5467246 info@raz-ram.org
נס-ציונה ‘יצירה של {תנועה} חדשה’ תחרות

נס-ציונה ‘יצירה של {תנועה} חדשה’ תחרות

nes-zionatagרקע להקמת גרעין היצירה- מיזם התחרות השנתית “יוצרים תנועה חדשה” מתוכנן לפעול מדי שנה בעיר נס- ציונה, ולהוות מודל ייחודי לטיפול בנושא התנועה באספקטים הרחבים שלו, הקשורים לכבישים, לאמצעים ולאופני התנועה בהם ובעיקר לאדם הנע בתוכם. אנחנו. בני האדם. הבוגרים והילדים. הנוהגים וההולכים בצידי הדרכים. כיצד אנחנו נעים בעולם? וכיצד אנו יכולים להמשיך ולנוע בהרמוניה ובבטחה?
מיזם התחרות השנתית ישאף להבנות נקודות מבט והשקפה יצירתיים אשר יתרמו להעלאת המודעות האישית והקיבוצית של תושבי ישראל, באמצעות האמנות, הדמיון והיצירה. בשנת התחרות הראשונה בחרנו לפנות למעצבים צעירים בנושא עיצוב מכונית משחק. אותה מכונית קטנה שרובנו כילדים קטנים משחקים בה שעות, יכולה להפוך ברגע אחד לכלי של מוות. הופתענו מהיצירתיות שהציגו המעצבים בטיפולם בנושא ובתערוכה זו מוצגות העבודות הנבחרות מבין עשרות רבות של עבודות חדשות. אנו מקווים כי המיזם יתרחב וכי נס-ציונה תהווה בית למיזם ותסייע לשאת על נס את דגל התנועה להרמוניה ולשלום בדרכים.

‘יוצרים תנועה חדשה’ תחרות עיצוב מכונית משחק ותערוכה ע”ש החייל רם רוטנברג ז”ל
כתבה מהשטח על תחרות עיצוב המכוניות

לתקנון התחרות
רובי עמיר- זוכה פרס ראשון בתחרות

 

גרעין יצירה דרום ‘יוצרים תקשורת בדרום’

גרעין יצירה דרום ‘יוצרים תקשורת בדרום’

daromtagמטרות הפרויקט לעודד יצירה אישית בתחום האמנות והמורשת, בקרב בני הנוער באזור הדרום. ליצור דיאלוג אמנותי בין בני-נוער ואמנים מתחומים שונים, על רקע הפסיפס החברתי המורכב בדרום: באר שבע, אשל הנשיא, רהט, קיבוצים ועיירות פיתוח, מתוך מטרה להביא לקירוב הלבבות באמצעות האמנות ועל ידי יוזמה של במה לפעילות אמנותית המכוונת להנצחה באמצעות תקשורת.
הפרויקט, מבקש לתרגם יצירה אישית של בני נוער אשר חוו חוויה
של אובדן או ניתוק, מתחומי האמנויות השונים, לכדי עשייה קבוצתית שביטוייה בתחום התקשורת, וזאת מתוך הכרה באפשרות השימוש בכלי התקשורת השונים ככלים לביטוי אמנותי, לתיעוד ולהנצחה. במהלך הפרויקט, יזכו המשתתפים להעשרה בתחומי אמנויות שונים, על ידי אמנים בוגרים, אשר לאורה יבחרו את תחומי יצירתם. במקביל, ייחשפו לעשייה התקשורתית בתחומי הרדיו, הטלוויזיה והקולנוע, על ידי גורמים מקצועיים בתחום, וירכשו מיומנויות תקשורתיות טכניות, על פי החלטת הקבוצה. הפעילות תסוכם בהפקה, באחד מתחומי התקשורת, שתציג את יצירות המשתתפים.

גרעין יצירה קריית גת ‘דרך גת’

גרעין יצירה קריית גת ‘דרך גת’

 kiryatgattagלאחר פניה מצד אנשי הרשות בעיר, החליטה הקרן ליזום פעילות אשר תשלב יחדיו, ליצירה משותפת, ילדים ובני נוער מרקעים שונים: צברים, עולים מחבר המדינות, ועולים מאתיופיה. הממד הרב תרבותי הבולט בעיר, אשר מהווה לעיתים מקור למתחים שונים, יתועל לעשייה אמנותית אשר מיועדת לשיפור חזות העיר, ובכך לתרום תרומה יצירתית ומעניינת לחיי היישוב והקהילה. כחלק מהבנייה של ‘גרעין היצירה’ במקום יגובשו צוותי יצירה, הכוללים אמן וילד
או מספר ילדים מרקע משותף, ליצירה משותפת במסגרות של חניכה אישית וקבוצתית באמנויות. היצירות בתחום האמנות הפלאסטית לגווניה השונים תוצגנה בסוף השנה ברחבי העיר, כחלק מתוכנית חניכת ‘דרך גת’, דרך מסלול האמנויות בעיר.

kiryatgat1‘מגרות הלב’
במסגרת הפרויקט אספו המשתתפים חפצים שונים מן הבית ומסביבתם הקרובה (תמונות, חפצי בית, צעצועים ישנים, זיכרונות מבני המשפחה, ועוד) אל ‘מגרות הלב’ שלהם. מן החפצים יצרו המשתתפים בהדבקה ובצביעה אסמבלאז’, בליווי אמנים מנחים מתחום היצירה הפלאסטית. תהליך האיסוף וההרכבה מלווה בהעלאת זיכרונות הקשורים בחפצים שנאספו, בכתיבה ועבודת תאטרון, המיועדת לפתיחת אותן ‘מגרות לב’.