+972-3-5467246 info@raz-ram.org

u.n (1)קרן רז-רם ייצגה את ישראל במסגרת הארגונים החוץ ממשלתיים, במושב המיוחד של העצרת הכללית של האו”ם בנושא ילדים שהתקיים בניו-יורק. במהלך הכנס יצרה הקרן קשרים עם ארגונים שונים העוסקים בתחומים משיקים לפעילותה, מתוך מטרה ליזום שיתופי פעולה וידע. נציגי הקרן קיימו במסגרת הכנס אירוע צד אשר כלל הצגת תערוכה מיוחדת של צילומים מפרויקטים של הקרן ברחבי הארץ וכן מצגת על הפעילויות השונות. מן הדיונים והמפגשים שקיימו נציגי הקרן במהלך ימי הפסגה, נרקמו קשרים עם ארגונים מקבילים ומשתתפים נוספים בעלי עניין בפעילות הקרן, ממדינות שונות. קרן רז-רם עומדת לשתף פעולה ביוזמת והפעלת פרויקטים בינלאומיים משותפים עם הגורמים השונים ולארח במפעל ‘גרעיני היצירה’ של הקרן אמנים ואנשי אקדמיה, המעוניינים ללמוד ולהיחשף לפעילותה. שיתוף הפעולה הבין ארגוני הוא גם מקור להשראה, לימוד ולהמשך חיזוק יוזמות של יצירה וקירוב לבבות, בין עמים, תרבויות ומורשות, המשכילות להשתמש ביצירה ובאמנות.

קרן רז-רם באו”ם
razram@UN