+972-3-5467246 info@raz-ram.org

limmudמפגש מסוג אחר ערכו נציגי הקרן במסגרת התוכנית “לימוד”. זהו המפגש היהודי הקהילתי הגדול שמתקיים באנגליה, וחושף פעילויות מסוגים שונים על מנת ליצור חווית לימוד יהודי משמעותי ושונה. קרן רז-רם הציגה במרכז הכנס תערוכת צילומים המתעדת את פעילותה ברחבי הארץ. במושב מיוחד הועברה מצגת, שכללה הרצאה ודיון על רציונל הפעילות של הקרן ועל אופני שיתוף הפעולה האפשריים, בין סקטורים שונים בקהילה היהודית באנגליה, לקהילות שלוקחות חלק ב’גרעיני היצירה’ של הקרן בישראל.