+972-3-5467246 info@raz-ram.org

eshkforמגדולי המשוררים האמריקאיים. יליד בוסטון 1874 נפטר בבוסטון בשנת 1963.

משורר הומניסט אשר ביטא ביצירתו היבטים דקים ביותר של החיים, של ערכי אנוש, של אמיתות פשוטות, והכול בשפת דיבור יומיומי רגיל. ברבים משיריו, כמו בשיר “אש וכפור” המובא בזאת, פרוסט מעלה הרהורים פילוסופיים ודתיים בסימבוליקה השירית הייחודית לו.

 

 

 

אומרים עולם סופו באש
אומרים בכפור
כמי מן התשוקה טעם
אני עם חובבי האש.
אך אם שנית יחרב עולם
שנאה למדה אותי ודאי לאמר-
לשם חורבן הכפור גם הוא גדול
ויש בו די.

תרגם מאנגלית:
שמואל שתל