+972-3-5467246 info@raz-ram.org

hassidimבכפר חסידים פועלת קבוצת “פרח” – קבוצת עולים יתומים מחבר העמים המתגוררת בכפר, אשר הגיעו ארצה באמצעות לשכת הקשר של משרד ראש הממשלה, ולומדים בבתי ספר באזור. קרן רז-רם פעלה במהלך השנה בפרויקט אמנותי עם הילדים וכן שילבה את תזמורת כפר חסידים בניצוחו של ברק מנדל, בפעילויות שונות שיזמה הקרן ברחבי הארץ.