+972-3-5467246 info@raz-ram.org

 haifa6רקע להקמת גרעין היצירה-
מוזיאון הכט באוניברסיטת חיפה, הינו מוזיאון מיוחד במינו, המשלב תצוגת קבע מתחום הארכיאולוגיה וכן אוסף ייחודי של יצירות אמנות.
בחודש יולי 2001 ארח צוות המוזיאון את ילדי הקרן ליום פעילות עשיר ובאודיטוריום הכט התקיים מופע מוסיקלי של אמני וילדי הקרן. בעקבות מפגש חוויתי מרגש זה, הוחלט לבסס את פעילות גרעין היצירה החיפאי ואת קשריו עם אוניברסיטת חיפה ככלל ועם מוזיאון הכט בפרט.
הרעיון הוא ליצור מערך פעילות אשר יביא לידי ביטוי יצירה אמנותית לצד לימוד תיאורטי של תחומי האמנות, בהקשרים היסטוריים ובזיקה לארכיאולוגיה.
בד בבד עם העיסוק בקשרים שבין האמנות והארכיאולוגיה יועלו תכנים ומוטיבים הקשורים במימד הזיכרון, הן בראי התקופות ההיסטוריות השונות והן מתוך חוויות אישיות של כל אחד מן המשתתפים.

haifa15