+972-3-5467246 info@raz-ram.org

daromtagמטרות הפרויקט לעודד יצירה אישית בתחום האמנות והמורשת, בקרב בני הנוער באזור הדרום. ליצור דיאלוג אמנותי בין בני-נוער ואמנים מתחומים שונים, על רקע הפסיפס החברתי המורכב בדרום: באר שבע, אשל הנשיא, רהט, קיבוצים ועיירות פיתוח, מתוך מטרה להביא לקירוב הלבבות באמצעות האמנות ועל ידי יוזמה של במה לפעילות אמנותית המכוונת להנצחה באמצעות תקשורת.
הפרויקט, מבקש לתרגם יצירה אישית של בני נוער אשר חוו חוויה
של אובדן או ניתוק, מתחומי האמנויות השונים, לכדי עשייה קבוצתית שביטוייה בתחום התקשורת, וזאת מתוך הכרה באפשרות השימוש בכלי התקשורת השונים ככלים לביטוי אמנותי, לתיעוד ולהנצחה. במהלך הפרויקט, יזכו המשתתפים להעשרה בתחומי אמנויות שונים, על ידי אמנים בוגרים, אשר לאורה יבחרו את תחומי יצירתם. במקביל, ייחשפו לעשייה התקשורתית בתחומי הרדיו, הטלוויזיה והקולנוע, על ידי גורמים מקצועיים בתחום, וירכשו מיומנויות תקשורתיות טכניות, על פי החלטת הקבוצה. הפעילות תסוכם בהפקה, באחד מתחומי התקשורת, שתציג את יצירות המשתתפים.