+972-3-5467246 info@raz-ram.org

 kiryatgattagלאחר פניה מצד אנשי הרשות בעיר, החליטה הקרן ליזום פעילות אשר תשלב יחדיו, ליצירה משותפת, ילדים ובני נוער מרקעים שונים: צברים, עולים מחבר המדינות, ועולים מאתיופיה. הממד הרב תרבותי הבולט בעיר, אשר מהווה לעיתים מקור למתחים שונים, יתועל לעשייה אמנותית אשר מיועדת לשיפור חזות העיר, ובכך לתרום תרומה יצירתית ומעניינת לחיי היישוב והקהילה. כחלק מהבנייה של ‘גרעין היצירה’ במקום יגובשו צוותי יצירה, הכוללים אמן וילד
או מספר ילדים מרקע משותף, ליצירה משותפת במסגרות של חניכה אישית וקבוצתית באמנויות. היצירות בתחום האמנות הפלאסטית לגווניה השונים תוצגנה בסוף השנה ברחבי העיר, כחלק מתוכנית חניכת ‘דרך גת’, דרך מסלול האמנויות בעיר.

kiryatgat1‘מגרות הלב’
במסגרת הפרויקט אספו המשתתפים חפצים שונים מן הבית ומסביבתם הקרובה (תמונות, חפצי בית, צעצועים ישנים, זיכרונות מבני המשפחה, ועוד) אל ‘מגרות הלב’ שלהם. מן החפצים יצרו המשתתפים בהדבקה ובצביעה אסמבלאז’, בליווי אמנים מנחים מתחום היצירה הפלאסטית. תהליך האיסוף וההרכבה מלווה בהעלאת זיכרונות הקשורים בחפצים שנאספו, בכתיבה ועבודת תאטרון, המיועדת לפתיחת אותן ‘מגרות לב’.